Rękojmia za wady fizyczne pojazdu – jakie roszczenia nam przysługują?

Rękojmia za wady fizyczne pojazdu – jakie roszczenia nam przysługują?

Kupiłeś samochód, który po czasie okazał się mieć wady nieuwzględnione przez sprzedawcę w ofercie? Masz prawo zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojazdu. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku.

Wady fizyczne pojazdu – co to?

Aby zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojazdu, warto poznać ich definicję. Wada fizyczna, nazywana inaczej wadą ukrytą pojazdu, jest to pewien brak bądź usterka, która ujawniła się już po zakończeniu transakcji ze sprzedającym. Należy podkreślić, że definicję wady fizycznej pojazdu można znaleźć w Art. 5561 kodeksu cywilnego:

 • 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Osobną kategorię stanowią tzw. wady prawne, za które również można otrzymać odszkodowanie. Obejmują one samochody, które pochodzą z kradzieży lub pojazdy, których nie można zarejestrować.

Czym jest rękojmia za wady fizyczne pojazdu?

Rękojmia za wady fizyczne pojazdu chroni prawo kupującego dotyczące możliwości zwrotu towaru po odkryciu wady przedmiotu sprzedaży. Kupujący może wystąpić do sprzedającego z następującymi rodzajami roszczeń:

 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i zwrotu wszystkich należności związanych z zakupem,
 • oświadczenie o obniżenie ceny – w piśmie należy zawrzeć kwotę o jaką ubiega się nabywca, a także termin zapłaty,
 • wniosek o wymianę rzeczy na wolną od wad,
 • wniosek o usunięcie ujawnionych wad.

Poza rękojmią za wady fizyczne pojazdu kupujący ma również prawo do roszczeń odszkodowawczych. Ich celem jest zrekompensowanie szkód, których doznał w związku z zakupem wadliwej rzeczy, np.:

 • poniesionych strat w związku z zakupionym pojazdem – m.in. koszt ubezpieczenia pojazdu czy usunięcia ujawnionych wad,
 • korzyści, które kupujący mógłby osiągnąć, gdyby nie sprzedano mu wadliwego pojazdu.

Warto podkreślić, że uprawnienia przysługujące kupującemu z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojazdu przedawniają się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady.

Kupno samochodu z wadami fizycznymi – zgłoś się po pomoc prawną

Chciałbyś skorzystać z rękojmi za wady fizyczne pojazdu? W pierwszym kroku powinieneś sporządzić dokumentację fotograficzną i ewentualnie wideo, a także poprosić rzeczoznawcę o opisane ujawnionych wad. Następnie sporządzić pismo ze swoimi roszeniami do sprzedającego pojazd.

Możesz też poprosić o wsparcie prawnika doświadczonego w sprawach z obszaru prawa motoryzacyjnego. Wymagania te spełnia adwokat Marcin Zatwarnicki z kancelarii ZS Adwokaci: https://zsadwokaci.pl/. Już dziś poznaj szczegóły współpracy i umów pierwsze spotkanie.

Dodaj komentarz